𝐆𝐎𝐃𝐃𝐄𝐒𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐎𝐍: 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐔𝐍𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐇

Vòng đời của bướm đêm Luna bắt đầu như một quả trứng, chúng nở sau 2 tuần. Sau đó đến giai đoạn ấu trùng kéo dài gần 8 tuần, sau đó biến thành nhộng. Nó vẫn là một con nhộng trong gần chín tháng trước khi trở thành một bướm đêm Luna trưởng thành phát triển hoàn chỉnh.

Những con bướm đêm Luna trưởng thành chỉ sống được ít hơn mười ngày sau khi chui ra khỏi kén.

Chính vì lý do này, cuộc đời của bướm đêm Luna được cho là tượng trưng cho sự biến đổi, sự ngắn ngủi của cuộc sống, sự khởi đầu mới và nhiều hơn thế nữa.

Bướm đêm Luna cũng là một đại diện sống động của mặt trăng - nghỉ ngơi vào ban ngày, hoạt động vào ban đêm, tinh tế và ngoạn mục.

Ở một số nền văn hóa, người ta tin rằng việc nhìn thấy một con bướm đêm Luna được coi là một thông điệp mà vũ trụ gửi đến bạn. Một thông điệp để nhắc nhở rằng bạn cần phải buông bỏ quá khứ và đón nhận hiện tại.

Nguồn: Sưu tầm

---

The life cycle of the Luna moth starts as an egg, they hatch after 2 weeks.
Then comes the larval stage which lasts nearly 8 weeks, then pupates. It remained a pupa for almost nine months before becoming a full-grown Luna moth.


Adult Luna moths live for less than ten days after coming out of their cocoons.
For this reason, the life of the Luna moth is said to symbolize life's transformation, transience, a new beginning and more.


Luna moths are also a living representation of the moon - resting during the day, active at night, delicate and breathtaking.


In some cultures, it is believed that seeing a Luna moth is considered a message the universe sends to you. A message to remind you that you need to let go of the past and embrace the present.

Source: Collective