What is your Sun Sign?

🌞

Bạn đã biết Cung Mặt Trời của mình là gì chưa?

 

(Source: Pinterest)

Cung Mặt Trời chỉ là đỉnh của tảng băng trôi khi nói đến Chiêm tinh học, nó có thể đưa bạn đi sâu vào những bí ẩn của vũ trụ.


Có mười hai Cung Mặt trời, mỗi cung có những đặc điểm tính cách, khuynh hướng, động lực riêng.

(Credit: Nikolay Tolmachev)


Chiêm tinh độc đáo, có một không hai của bạn được hình thành bằng cách kết hợp cung Mặt trời của bạn với phần còn lại của các hành tinh. Đây là lý do tại sao một người có thể không phải lúc nào cũng “có vẻ là một Bạch Dương”. Tuy nhiên, đây là lúc lý tưởng để bắt đầu tìm hiểu về chiêm tinh học, vì nó có thể giúp bạn hiểu bản thân và những người khác hơn.

Cung Mặt Trời của bạn đại diện cho bản chất cơ bản cũng như những phẩm chất nhân cách mà bạn giữ lại trong suốt những thăng trầm của cuộc đời mình. Đó là hình ảnh bạn chiếu phần còn lại của thế giới, nhưng nó bắt nguồn từ nơi sâu sắc nhất, nội tâm nhất của bạn.

Cung Mặt trời xác định thứ mà bạn quan trọng hoặc sự mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Cung mặt trời cho biết những loại tình huống và môi trường nào tiếp thêm năng lượng cho bạn. 

 

-

 

Sun Sign is only the top of the iceberg when it comes to Astrology, which may take you deep into the universe's mysteries. But it all starts with the Sun, from a casual glance at horoscopes to becoming a devotee of the art.

There are twelve Sun Signs, each with its own character traits, inclinations, leanings, motivations.

Your unique, one-of-a-kind astrological blueprint is formed by combining your sun sign with the rest of your planets. This is why a person may not always “appear to be an Aries.” However, it is the ideal location to begin learning about astrology, and it may help you understand yourself and others.

Your sun sign represents your basic nature as well as the personality qualities that you retain throughout your life's ups and downs. It's the image you project to the rest of the world, but it originates from your deepest, most inner self. The center of the Solar System is the sun, which is actually a star, and your sun sign describes your unique personal center.

Sun Sign defines the specific way in which you are vital or powerful in your life. The sun sign indicates what kinds of situations and environments energize you.